Postanowienia ogólne

 1. Chili Web Applications podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami poniższego Regulaminu, tj. goodss.pl. Firma z siedzibą w Łodzi na ul. Traktorowej 126. lok. 104, o numerze NIP: 7261647595, REGON: 472964034.
 2. Chili Web Applications nie jest Jednostką certyfikującą, nie wystawia zatem Certyfikatu SSL, ani nie udziela licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL. Nie jest również stroną umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL.
 3. Chili Web Applications pośredniczy wyłącznie w procedurze zawarcia umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL poprzez zamieszczenie na stronie Chili Web Applications ofert Jednostek certyfikujących, umożliwienie dokonania zamówienia Certyfikatu SSL na stronie Chili Web Applications , przekazanie dokonanego na stronie Chili Web Applications zamówienia do Jednostki certyfikującej, uzyskiwanie i udzielanie informacji w zakresie procedury zawarcia umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL.
 4. Wystawca to osoba trzecia uprawniona do wystawiania Certyfikatów SSL i weryfikacji danych podanych przez Klienta
 5. Instalacja Certyfikatu SSL na serwerze powinna nastąpić w terminie jednego roku od dnia jego wydania. W przypadku braku instalacji w tym terminie Jednostka certyfikująca jest uprawniona do anulowania Certyfikatu SSL.
 6. Certyfikat SSL może zostać zainstalowany dla serwera, który dysponuje adresem IP. Dokładne zasady oraz wymogi co do instalacji Certyfikatu SSL określa administrator serwera, z którego usług korzysta bądź będzie korzystał Zamawiający
 7. Certyfikat SSL wystawiany jest wyłącznie dla jednej, konkretnej nazwy domeny chyba, że Specyfikacja Certyfikatu SSL stanowi inaczej.
 8. W Specyfikacji Certyfikatu SSL określony jest rodzaj podmiotów uprawnionych do uzyskania licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL (konsument/przedsiębiorca). Konsument może uzyskać Certyfikat SSL wyłącznie wówczas gdy taką możliwość przewidziano w Specyfikacji Certyfikatu SSL w ramach wymagań koniecznych do spełnienia podczas procedury uzyskania licencji uprawniającej do korzystania z certyfikatu SSL.
 9. Po otrzymaniu Certyfikatu SSL ,zamawiający nie może dokonać zmiany Nazwy certyfikowanej domeny.

I Zamawianie Certyfikatu SSL oraz proces weryfikacji

1) Zamówienie Certyfikatu SSL polega na wypełnieniu przez Klienta elektronicznego wniosku zamówienia w formie wiadomości e-mialowej

2) Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a Chili Web Applications o reprezentację klienta przed Wystawcą na podstawie upoważnienia udzielonego przez klienta, oraz z upoważnieniem Chili Web Applications do zawarcia umowy o wystawienie Certyfikatu SSL pomiędzy klientem a Wystawcą na zasadach świadczenia usług określonych przez tego Wystawcę.

3) Chili Web Applications zobowiązuje się wystąpić do Wystawcy o wystawienie Certyfikatu SSL na warunkach określonych w złożonym zamówieniu pod warunkiem otrzymania wpłaty tytułem realizacji zamówienia Certyfikatu SSL. Klient będący Konsumentem oświadcza, że żąda wystąpienia przez Chili Web Applications do Wystawcy o wystawienie Certyfikatu SSL przed upływem 14 dni od daty prawidłowo złożonego zamówienia. 

4) Certyfikat SSL jest wystawiany przez Wystawcę po przeprowadzeniu procesu weryfikacji podanych przez Klienta danych w zamówieniu. Chili Web Applications nie gwarantuje pomyślnego zakończenia procesu weryfikacji przeprowadzanego we własnym zakresie przez Wystawcę. W trakcie procesu weryfikacji Wystawca może żądać przedstawienia od Osoby Kontaktowej szczegółowych informacji o kliencie oraz dokumentów uprawniających do występowania w imieniu klienta. Akceptując niniejszy Regulamin Klient oświadcza, że:

a. zapoznał się z tymi informacjami

b. wyraża zgodę na otrzymywanie od Chili Web Applications lub Wystawcy w toku procesu weryfikacji wiadomości e-mail na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej

c. wyraża zgodę na zaprzestanie świadczenia Usługi Ukrywania Danych Abonenta dla domeny podanej w zamówieniu, która znajduje się w jego Panelu Klienta od chwili złożenia zamówienia do momentu zakończenia procesu weryfikacji i oświadcza ponadto, że nie będzie żądał zwrotu uiszczonej opłaty tytułem świadczenia Usługi Ukrywania Danych Abonenta.

5) W przypadku zakończenia procesu weryfikacji niepowodzeniem i niewystawienia Certyfikatu SSL przez Wystawcę otrzymana przez Chili Web Applications wpłata tytułem wystawienia Certyfikatu SSL zostanie Klientowi zwrócona

7. Po pozytywnym zakończeniu procesu weryfikacji Certyfikat SSL zostanie udostępniony w Panelu Klienta lub umieszczony na serwerze wskazanym przez Klienta w zamówieniu.

8) Klient może odstąpić od umowy w terminie 2 dni roboczych.

9) Dokonanie płatności na podstawie faktury pro- forma w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia na Certyfikat SSL ( datę uiszczenia ceny stanowi data uznania rachunku bankowego wskazanego w fakturze pro-forma).

II Obowiązki i odpowiedzialność

1) Chili Web Applications nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach internetowych uwierzytelnianych przy pomocy Certyfikatu SSL.

III Ochrona danych osobowych

1. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Chili Web Applications w celu realizacji przez Chili Web Applications usługi.

2. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do złożenia zamówienia.

3. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że Osoba Kontaktowa wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Chili Web Applications w celu realizacji przez Chili Web Applications usługi.

IV Zwroty i reklamację

 1. W przypadku nieudanej rejestracji certyfikatu wystawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia nieudanej rejestracji certyfikatu, zwraca Klientowi wpłaconą przez niego kwotę. Zwrot na rzecz Klienta następuje na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 2. Całkowita kwota wszelkich roszczeń finansowych klienta wobec wystawcy nie może przekraczać kwoty zamówionej usługi. 
 3. Wszelkie reklamacje Klientówi dotyczące niewykonania lub nienależytego świadczenia usług przez Operatora powinny być wysyłane w formie elektronicznej na adres: pomoc@goodssl.pl
 4. Wystawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Klienta adres (w tym adres e-mail). W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji koniecznych do rozpatrzenia reklamacji, Operator niezwłocznie, nie później niż w ciągu w ciągu 7 dni od momentu otrzymania reklamacji poinformuje Klienta o takiej konieczności. Klient może dochodzić roszczeń wobec wystawcy na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego i podjęciu działań zmierzających do polubownego rozwiązania zaistniałego sporu, w szczególności poprzez przeprowadzenie stosownych negocjacji

V Postanowienia końcowe

1. Chili Web Applications ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu jak i do wprowadzenia nowego regulaminu poszczególnych usług w trakcie trwania umowy z Klientem

2. Nowy regulamin lub zmiana dotychczasowych regulaminów wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty publikacji na stronie wystawcy.

3. Prawem właściwym jest prawo polskie

4. Postanowienia regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami regulamin.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Operatora


Góra