REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin ustala zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Aktualna wersja Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej www. goodssl.pl

 1. Ilekroć w Regulaminie mowa o:

 1. certyfikacie, rozumie się przez to rozumie się przez to licencję na narzędzie ochrony witryn internetowych, znajdujące się w ofercie CHILI WEB APPLICATIONS;

 2. CHILI WEB APPLICATIONS, rozumie się przez to Marcina Chmieleckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "CHILI WEB APPLICATIONS" MARCIN CHMIELECKI z siedzibą w Łodzi przy ul. Traktorowej 126 lok. 104, 91-204 Łódź, NIP: 7261647595, REGON: 472964034;

 3. informacji handlowej, rozumie się przez to każdą formę informacji przeznaczoną do promowania, bezpośrednio lub pośrednio, towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorstwa, organizacji lub osoby prowadzącej działalność handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonującą zawód regulowany. Następujące informacje same w sobie nie stanowią informacji handlowych:

  1. informacje umożliwiające bezpośredni dostęp do działalności przedsiębiorstwa organizacji lub osoby, w szczególności nazwa domeny lub adres poczty elektronicznej,

  2. informacje odnoszące się do towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorstwa, organizacji lub osoby, opracowywane w sposób niezależny, w szczególności jeżeli są one udzielane bez wzajemnych świadczeń finansowych;

 4. Kliencie, rozumie się przez to usługobiorcę - osobę fizyczną, prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usług oferowanych przez CHILI WEB APPLICATIONS za pośrednictwem Sklepu;

 5. koszyku, rozumie się przez to funkcjonalność Sklepu pozwalającą Klientowi na skompletowanie jego zamówienia i na zapoznania się z kosztem zakupu wybranych przez niego certyfikatów przed zawarciem umowy;

 6. sklepie, rozumie się przez to witrynę – sklep internetowy - CHILI WEB APPLICATIONS znajdującą się pod adresem www.goodssl.pl;

 7. usłudze świadczonej drogą elektroniczną, rozumie się przez to wykonanie Usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.

§ 2

Rodzaje i zakres usług świadczonych przez CHILI WEB APPLICATIONS

 1. CHILI WEB APPLICATIONS oferuje Klientom następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:

  1. rejestracja i utrzymywanie konta w sklepie umożliwiającego wykonywanie symulacji ceny certyfikatu oraz zapisywanie ich w koszyku;

  2. zakupu licencji ograniczonej w czasie na certyfikaty.

 1. CHILI WEB APPLICATIONS świadczy usługi, o których mowa w § 2 ust. 2 jedynie Klientom, którzy korzystają z usług, o których mowa w § 2 ust. 1.

 1. Rejestracja i utrzymywanie konta w sklepie są bezpłatne.

 1. Z tytułu zakupu Klient płaci CHILI WEB APPLICATIONS wynagrodzenie, na które składa się na cena certyfikatu. Informację o ostatecznej kwocie do zapłaty i jej poszczególnych składnikach Klient otrzymuje wybierając szczegółowe parametry certyfikatu (np. ilość domen, czas trwania licencji i tak dalej).

 1. Rejestracja konta w sklepie następuje poprzez:

  1. podaniu danych osobowych - imienia i nazwiska - oraz ustalena hasła,

  2. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z informacjami dotyczącymi tego przetarzania poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka,

  3. zaakceptowaniu niniejszego Regulamiu poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka,

  4. wybrania opcji "Zarejestruj".

 1. Zakup certyfikatu następuje poprzez wykonanie przez Klienta wszystkich następujących czynności:

  1. wybranie certyfikatu, jego parametrów oraz liczby sztuk oraz kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”;

  2. wejście do zakładki "Koszyk";

  3. wprowadzenie bonu rabatowego promocyjnego, jeśli Klient ma uprawnienie do skorzystania z takiej opcji;

  4. wybranie opcji „Przejdź do kasy”;

  5. podanie danych osobowych: adresu rozliczeniowego oraz numeru telefonu, ewentualnie firmy, pod jaką Klient prowadzi działalność gospodarczą, ewentualnie innych informacji, które Klient uzna z stosowne,

  6. ewentualnym dodaniu komentarza do zamówienia,

  7. wybrania przycisku "Przejdź do kasy",

  8. wybrania opcji wysyłki i wybrania przycisku "Przejdź do kasy" oraz zaakceptowaniu informacji, że z chwilą wygenerowania certyfikatu konsument traci prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku Prawa konsumenta,

  9. dokonaniu płatności,

  10. wyboru zakładki "Moje konto" i następnie "Certyfikaty",

  11. przy wybranej opcji wybraniu opcji "konfiguruj",

  12. podaniu danych wymaganych do konfiguracji danego certyfikatu,

  13. wybraniu opcji "złóż zamówienie",

  14. pobraniu certyfikatu z poczty e-mail.

 1. Sklep przewiduje funkcjonalność zapisywania adresów Klienta do wykorzystania w przyszłości. Adres Klient może zapisać albo w trakcie składania zamówienia albo w zakładce "Moje konto".

 2. Klient zostaje związany umową Zakupu w chwili skutecznego dokonania płatności.

 3. Po przystąpieniu przez Klienta do umowy CHILI WEB APPLICATIONS niezwłocznie przystępuje do realizacji.

 1. CHILI WEB APPLICATIONS nie wysyła Klientom niezamówionych informacji handlowych. Klient może jednak wyrazić zgodę na ich otrzymywanie od CHILI WEB APPLICATIONS poprzez zaznaczenie pola „Zapisz się do naszego newslettera” podczas rejestracji konta lub zaznaczając pole „Zapisz się do naszego newslettera” w zakładce „Moje konto” w dalszej zakładce „Personalne informacje”. Wyrażenie zgody nie jest niezbędne do zawarcia do świadczenia usług przez CHILI WEB APPLICATIONS.

 2. W przypadku gdy klient życzy sobie aby jego konto zostało usuniętę proszę o kontakt z pracownikami sklepu na adres: pomoc@goodssl.pl 

§ 3

Niezbędne wymagania techniczne

 1. Możliwość prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez CHILI WEB APPLICATIONS jest uzależnione od łącznego spełnienia przez Klienta następujących wymagań technicznych:

 1. posiadanie urządzenia komputerowego (komputera stacjonarnego, komputera przenośnego, tabletu lub smartphone),

 2. dostęp do Internetu,

 3. dostęp do poczty elektronicznej,

 4. przeglądarka internetowa Internet Explorer 7 lub nowszy, Firefox, Google Chrome, Safari lub inna, obsługująca dokumenty HTML z włączoną opcją akceptowania plików „Cookies”.

 1. CHILI WEB APPLICATIONS nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług świadczonych drogą elektroniczną wynikające z niespełnienia przez Klienta wymagań technicznych.

 1. Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu może wiązać się z koniecznością poniesienia przez Klienta opłat, w szczególności za uzyskanie dostępu do sieci Internet.

§ 4

Warunki korzystania z Usług

 1. Klient ma obowiązek powstrzymać się od wszystkich działań mogących utrudnić innym Klientom dostęp do Sklepu oraz zakłócających jego funkcjonowanie.

 1. Klient może wykorzystywać usługi świadczone przez CHILI WEB APPLICATIONS drogą elektroniczną wyłącznie w celach zgodnych z przepisami prawa oraz z dobrymi obyczajami.

 1. CHILI WEB APPLICATIONS dołoży wszelkich starań, aby Sklep funkcjonował bez przerw z zastrzeżeniem tych inicjowanych w celu aktualizacji, naprawy lub konserwacji systemu informatycznego.

§ 5

Ochrona danych osobowych

 1. CHILI WEB APPLICATIONS jest administratorem danych osobowych Klientów, które przetwarza dbając o ich bezpieczeństwo, integralność i rozliczalność.

 2. CHILI WEB APPLICATIONS zapewnia, że dane osobowe Klientów są zbierane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Ponadto wyposaża Klientów we wszystkie niezbędne informacje na temat uprawnień przysługującym Klientom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych CHILI WEB APPLICATIONS zawiera w Polityce Bezpieczeństwa.

§ 6

Pliki Cookies

 1. Sklep korzysta z plików „Cookies” – plików tekstowych umieszczanych na komputerze Klienta usprawniając korzystanie przez niego z usług świadczonych przez CHILI WEB APPLICATIONS, m. in. przechowując identyfikatory sesji, zapamiętując jego preferencje czy zawartość Koszyka, a także dostarczają anonimowych danych do aplikacji innych firm, takich jak np. Google Analytics.

 1. Klient może wyłączyć pliki „Cookies” za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

 1. Pliki „Cookies” nie przechowują żadnych danych osobowych Klienta ani haseł w postaci jawnej.

§ 7

Prawa własności intelektualnej

Sklep – w tym jego kod, logo, grafika czy zamieszczone w nim treści - chroniony jest prawami własności intelektualnej należącymi do CHILI WEB APPLICATIONS lub innych podmiotów, które udzieliły CHILI WEB APPLICATIONS stosownych licencji. Świadczenie usług drogą elektroniczną Klientom przez CHILI WEB APPLICATIONS nie stanowi udzielenia Klientom licencji do korzystania z tych treści.

§ 8

Odpowiedzialność

 1. CHILI WEB APPLICATIONS zastrzega, że korzystanie ze Sklepu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Klienta.

 1. CHILI WEB APPLICATIONS informuje, że korzystanie ze Sklepu oraz z oferowanych przez niego usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności z możliwością:

  1. otrzymania przez Klienta niezamówionej informacji handlowej,

  2. obecności zainstalowania na urządzeniu Klienta niechcianego oprogramowania typu malware lub typu spyware,

  3. narażenia na cracking lub phishing.

CHILI WEB APPLICATIONS deklaruje, że po jego stronie zostały podjęte wszelkie możliwe czynności mające na celu zminimalizowanie tychże zagrożeń.

 1. CHILI WEB APPLICATIONS nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania przez Klienta z usług świadczonych przez CHILI WEB APPLICATIONS w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem,

 2. treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż Sklep, niebędących własnością CHILI WEB APPLICATIONS, do których hiperłącza pojawiają się na stronach Sklepu.

 1. CHILI WEB APPLICATIONS nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie  zobowiązań będące następstwem wadliwego sprzętu lub oprogramowania Klienta.

§ 9

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usługi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

 2. Odstąpienie od umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu, następuje przez usunięcie konta przez Klienta samodzielnie. Usunięcie konta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 3. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usługi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu – w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy, o ile Klient nie wygenerował kodu certyfikatu (wówczas zastosowanie ma art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku Prawa konsumenta).

 1. Odstąpienie od umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszego Regulaminu, następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres mailowy CHILI WEB APPLICATIONS: pomoc@goodssl.pl

 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa § 9 ust. 4 niniejszego Regulaminu, CHILI WEB APPLICATIONS niezwłocznie zwraca cenę sprzedaży na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

§ 11

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez CHILI WEB APPLICATIONS na podstawie niniejszego Regulaminu Klient może składać drogą mailową na adres pomoc@goodssl.pl

 1. Odpowiedzialność CHILI WEB APPLICATIONS za wady certyfikatów oraz ich niezgodność z umową, zgodnie z przepisami o rękojmi za wady fizyczne rzeczy, kształtuje się następująco:

  1. w przypadku, gdy Klient jest konsumentem – obejmuje okres dwóch lat od zakupu certyfikatu, przy czym Klient ma obowiązek złożyć reklamację w ciągu roku od dnia wykrycia takiej wady;

  2. w przypadku, gdy Klient jest przedsiębiorcą - Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób zwyczajowo przyjęty lub nie zawiadomił niezwłocznie CHILI WEB APPLICATONS o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił CHILI WEB APPLICATONS niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 2. Jeżeli certyfikat ma wadę, Klient ma prawo złożyć reklamację, w której:

  1. w przypadku, gdy Klient jest konsumentem - złoży oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że CHILI WEB APPLICATIONS niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni certyfikat na wolny od wad albo wadę usunie; z tym, że Klient może zamiast zaproponowanego przez CHILI WEB APPLICATIONS usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady (chyba, że jest to niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez CHILI WEB APPLICATIONS);

  2. w przypadku, gdy Klient jest przedsiębiorcą - złoży oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że CHILI WEB APPLICATIONS niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni certyfikat na wolny od wad albo wadę usunie.

 1. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  1. oznaczenie Klienta (adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, a jeżeli reklamacja jest składana przez przedsiębiorcę – firmę);

  2. przedmiot reklamacji,

  3. okoliczności uzasadniające reklamację,

  4. jeżeli reklamacja jest składana na podstawie przepisów o rękojmi:

 1. żądanie wymiany certyfikatu albo

 2. żądanie usunięcia wady, albo

 3. oświadczenie o obniżeniu ceny (z określeniem kwoty, o którą cena ma być obniżona), albo

 4. oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 1. Możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy ze względu na jego wadę jest ograniczona w następujących przypadkach:

  1. wada certyfikatu nie jest nieistotna,

  2. CHILI WEB APPLICATIONS zaproponuje niezwłoczną i nieuciążliwą dla Klienta wymianę wadliwego certyfikatu na wolny od wad lub tę wadę usunie.

 1. CHILI WEB APPLICATIONS rozpatruje reklamację bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu:

  1. 14 dni od jej otrzymania – w przypadku reklamacji złożonej na podstawie rękojmi za wady certyfikatu;

  2. 30 dni od jej otrzymania – w pozostałych przypadkach.

 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w ten sposób, że:

  1. CHILI WEB APPLICATIONS zwróci Klientowi część lub całość ceny – nastąpi to w terminie, o którym mowa w § 11 ust. 6 pkt 1 niniejszego Regulaminu;

  2. CHILI WEB APPLICATIONS usunie wadę lub wymieni certyfikat na nowy – nastąpi to niezwłocznie.

 1. Odpowiedzi na reklamację CHILI WEB APPLICATIONS udziela w takiej samej formie, w jakiej została ona złożona, chyba że CHILI WEB APPLICATIONS i Klient dojdą indywidualnie do innego porozumienia.

§ 12

Wypowiedzenie umowy o rejestrację i utrzymywanie konta w Sklepie

 1. Klient może w każdej chwili usunąć swoje konto, co stanowi wypowiedzenie CHILI WEB APPLICATIONS umowy o świadczenie usługi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu.

 1. CHILI WEB APPLICATIONS może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie usługi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym usuwając jego konto w Sklepie w następujących przypadkach:

  1. Klient rażąco narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności wykorzystuje usługi w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami,

  2. CHILI WEB APPLICATIONS postanowi zakończyć swoją działalność.

 1. Wypowiedzenie umowy w trybie niniejszego paragrafu nie ma znaczenia dla zawartej pomiędzy CHILI WEB APPLICATIONS a Klientem umowy sprzedaży.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Językiem umów, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jest język polski.

 1. CHILI WEB APPLICATIONS zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie, o czym Klient otrzyma informację na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.

 1. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzone w każdym czasie i wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich udostępnienia zmienionego na stronach sklepu. Brak wypowiedzenia w tym okresie przez Klienta umowy w trybie § 12 niniejszego Regulaminu uważa się za akceptację zmian.

 1. Prawem właściwym dla oceny skutków stosowania Regulaminu i świadczenia usług drogą elektroniczną jest prawo polskie.